• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Tarım ve Orman Bakanlığı – CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı – CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

ABONE OL
Nisan 3, 2020 08:57
Tarım ve Orman Bakanlığı – CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL

10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 1

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarım ve Orman Bakanlığı

        Görev
        MADDE 410 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün
geliştirilmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak,
        b) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin
korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak,
        c) Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde
yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak; tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar
yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
        ç) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla
mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması amacıyla
çalışmalar yapmak,
        d) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan
alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve
biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve
işlettirilmesini sağlamak,
        e) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikaların
oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su yönetimini koordine etmek,
        f) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara
katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde
yürütmek,
        g) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

        Teşkilat
        MADDE 411- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

        Hizmet birimleri
        MADDE 412 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
        a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
        b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
        c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
        ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
        d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
        e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
        f) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,
        g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
        ğ) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
        h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
        ı) Personel Genel Müdürlüğü,
        i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
        j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
        k) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,
        l) Şeker Dairesi Başkanlığı,
        m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
        n) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
        o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
        ö) Hukuk Müşavirliği,
        p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
        r) Özel Kalem Müdürlüğü.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
        MADDE 413 – (1) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikaların oluşturulması amacıyla
çalışmalar yapmak ve uygulamayı denetlemek,
        b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme
ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek,
        c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten
işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt
işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve
denetimlerini yapmak veya yaptırmak,
        ç) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş
ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol
noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek,
        d) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve
denetlemek,
        e) Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını
belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak,
        f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek,
        g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık
şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek,
        ğ) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak
amacıyla tedbirler almak,
        h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
        ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların
belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek,
        i) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve
buna ilişkin esasları belirlemek,
        j) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları
belirlemek,
        k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı
maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek,
        1) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile
hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek,
        m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin
esasları belirlemek,
        n) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel
korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay
verme ve kontrol işlemlerini yapmak,
        o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını
belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak,
        ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin
niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
        p) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
        MADDE 414 – (1) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak,
        b) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve
standartlarını belirlemek ve denetlemek,
        c) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
        ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin
önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
        d) Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli
tedbirleri almak,
        e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak,
        f) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
vg) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Hayvancılık Genel Müdürlüğü
        MADDE 415 – (1) Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek,
        b) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve
onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek,
        c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak,
        ç) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin
çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek,
        d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
        e) Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
        f) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak,
        g) Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek,
        ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
        h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
        ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
        MADDE 416- (1) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının
esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek,
        b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin
usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak,
        c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak,
        ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,
        d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili
faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak,
        e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine
ilişkin tedbirleri almak,
        f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek,
istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek,
        g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
        ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
        h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
        MADDE 417 – (1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi,
kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma
kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek,
        b) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,
        c) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin
kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek,
desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri
almak,
        ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su
kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak,
        d) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek,
        e) Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar
yapmak, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon
düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
        f) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,
        g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak,
        ğ) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi
sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak,
        h) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak,
toprak kaynaklarını korumak,
        ı) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım
sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan
esaslar çerçevesinde yardım yapmak,
        i) El sanatlarını geliştirmek,
        j) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
        k) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma
programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak,
        l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri
yapmak,
        m) 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek,
        n) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte
bulunmak,
        o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
        MADDE 418 – (1) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
şunlardır:
        a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve
önceliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
        b) Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek,
        c) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının
paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak,
        ç) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına
giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
        d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak,
        e) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları
denetlemek,
        f) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile
koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar
yapmak,
        g) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını
desteklemek,
        ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak,
        h) Ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri
desteklemek,
        ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
        MADDE 419 – (1) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
şunlardır:
        a) Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas
alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve
projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu
iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
        b) Su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika
ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
        c) Üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
        ç) Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, iş tanımı, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak,
yaptırmak, onaylamak, uygulama esaslarını tespit etmek,
        d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
        MADDE 420 – (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
şunlardır:
        a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti,
bunlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması,
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek,
        b) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,
        c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak
alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının
işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye
ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak,
        ç) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
        d) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını
belirlemek,
        e) Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması
konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
        f) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek,
denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,
        g) Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve
iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
        ğ) Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile
sulak alanları ve benzeri koruma alanlarının tescil ve ilanını yapmak,
        h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
        MADDE 421– (1) Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların belirlenmesi
amacıyla çalışmalar yapmak,
        b) Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul
çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında
nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili
mevzuat çalışmalarını yürütmek,
        c) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuattan
kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla
işbirliği içinde yürütmek,
        ç) Ulusal su veri tabanı oluşturmak,
        d) Su kirliliği açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve izlemek,
        e) İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerini
belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek elemanların
eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını vermek,
        f) İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak,
        g) Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte
belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak,
        ğ) Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam
standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek,
        h) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili
mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak,
        ı) Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin
gerekli koordinasyonu yapmak,
        i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        (2) Kamu kurum ve kuruluşları sahip oldukları su ile ilgili bilgi ve verileri, talep edilmesi halinde,
su veri tabanına işlenmek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne vermekle mükelleftir.

        Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
        MADDE 422 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
şunlardır:
        a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere
ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan
kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek, Bakanlık birimleri arasında
koordinasyonu sağlamak,
        b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek, koordinasyonu
sağlamak, ikili ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği
anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
        c) Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü
projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,
        ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda protokol faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek,
        d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda kongre, konferans ve
toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Bakanlıkça düzenlenecek uluslararası
organizasyonları koordine etmek,
        e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Personel Genel Müdürlüğü
        MADDE 423- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans
ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
        b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
        c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
        MADDE 424 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki
görevleri yapar:
        a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini
yürütmek,
        b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını
temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
        c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        (2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca müfettiş
ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.

        Strateji Geliştirme Başkanlığı
        MADDE 425 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve
5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer
mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
        b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
        MADDE 426 – (1) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
        b) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile Bakanlığa verilen
görevleri yerine getirmek,
        c) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
        ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Şeker Dairesi Başkanlığı
        MADDE 427 – (1) Şeker Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
        b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
        MADDE 428 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik,
güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
        b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
        c) Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
        ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
        MADDE 429 – (1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve
yayımını yapmak veya yaptırmak,
        b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak,
değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu
konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
        c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak,
        ç) Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
        d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
        e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
        MADDE 430 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun
gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun
çözümler üretmek,
        b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,
        c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik
çalışmaları yapmak,
        ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları
oluşturmak,
        d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen
personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını
sağlamak,
        e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Hukuk Müşavirliği
        MADDE 431 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
        a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk
birimlerine verilen görevleri yapmak,
        b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
        MADDE 432 – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
        b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
        c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Özel Kalem Müdürlüğü
        MADDE 433 – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,
        b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
        c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

        Taşra teşkilatı
        MADDE 434 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
        (2) Bu bölümün eki listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan Bakanlığın merkeze bağlı taşra
teşkilatı kuruluşlarıdır.

        Yurtdışı teşkilatı
        MADDE 435 – (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

        Yüksek Komiserler Kurulu
        MADDE 436 – (1) Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.

        Çalışma grupları
        MADDE 437 – (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak
üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve
konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.

        Kadrolar
        MADDE 438 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer
hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

        Döner sermaye
        MADDE 439 – (1) Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Bakanın
onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye miktarını
belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
        (2) Taşra teşkilatında kurulan işletmelerin faaliyet alanları ile ilgili elde edeceği gelirlerin % 20’si
Bakanlık merkezindeki Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılır. Bu gelirler, işletmelerin nakit
ihtiyaçlarının ve merkez döner sermaye işletmesinin masraflarının karşılanması için kullanılır.
        (3) Taşra teşkilatında yer alan döner sermaye işletmelerinin belirlenecek limit üstü nakitleri
merkez döner sermaye işletmesi hesabına aktarılır. Aktarılan bu nakitler ikinci fıkradaki amaçlar için
merkez işletme müdürlüğünce değerlendirilir.
        (4) İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri, merkeze aktarılacak tutarların harcanması ve
denetimi ile ilgili hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.

        Uzman İstihdamı
        MADDE 440- (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Tarım ve Orman
Uzmanı ile Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
        (2) Tarım ve Orman Uzmanı ile Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve
yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu
maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir

(Değişiklik : 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete) Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4
numaralı Karanamesi’nin Ellialtıncı Bölüm “Atıflar ve Değişiklik Hükümleri” başlığı altında yer alan
“MADDE 799- (n) fıkrasında “Ondördüncü Bölümünün eki (I) sayılı liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(III) sayılı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve (IV) sayılı listenin 15 inci satırı listeden çıkarılmıştır.”

(I) SAYILI LİSTE

        A) Merkez Araştırma Enstitüleri
        1. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
        2. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Yalova
        3. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
        4. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
        5. Uluslararası Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Lalahan /Ankara
        6. Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Bursa
        7. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Trabzon
        8. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
        9. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü -Menemen /İzmir
        10. Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Etlik /Ankara
        11. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü —Diyarbakır
        12. Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü-Ankara

        B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri
        1. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Menemen /İzmir
        2. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya
        3. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eskişehir
        4. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Antalya
        5. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Adana
        6. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Erzurum
        7. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Samsun
        8. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Edirne
        9. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Şanlıurfa
        10. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-Beymelek/Antalya
        11. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Tokat
        12. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Kahramanmaraş

        C) Konu Araştırma İstasyonları
        1. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Gaziantep
        2. Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Malatya
        3. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Tekirdağ
        4. Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Ordu
        5. Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Nazilli/Aydın
        6. Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Bandırma/Balıkesir
        7. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Ankara
        8. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta
        9. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Niğde
        10. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Giresun
        11. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Erbeyli/Aydın
        12. Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Sakarya
        13. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Eğirdir/Isparta
        14. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Elazığ
        15. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Bornova/İzmir
        16. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erzincan
        17. Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Osmaniye
        18. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Manisa
        19. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Adana
        20. Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Konya
        21. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Bornova/İzmir
        22. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Alata/Mersin
        23. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Kırklareli
        24. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Diyarbakır
        25. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Hatay
        26. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Adıyaman
        27. Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü – Beykoz/İstanbul”

(II) SAYILI LİSTE

        1. Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
        2. Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        3. Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        4. Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        5. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        6. Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        7. Artvin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        8. Aydın Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        9. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        10. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        11. Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        12. Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        13. Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        14. Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        15. Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        16. Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        17. Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        18. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        19. Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        20. Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        21. Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        22. Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        23. Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        24. Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        25. Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        26. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        27. İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        28. Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        29. Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        30. Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        31. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        32. Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        33. Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        34. Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        35. Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        36. Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        37. Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        38. Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        39. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        40. Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        41. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
        42. Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

(III) SAYILI LİSTE

        1. Şap Enstitüsü Müdürlüğü
        2. Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
        3. Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü
        4. Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü
        5. İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü
        6. İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü
        7. Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü
        8. Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü
        9. Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü
        10. Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü
        11. Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü
        12. Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü
        13. Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü
        14. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        15. Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        16. Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        17. İstanbul/Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        18. İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        19. Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        20. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
        21. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
        22. Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        23. Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        24. İstanbul-Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        25. İstanbul-Ambarlı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        26. Artvin-Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        27. Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        28. Ağrı-Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        29. Edirne-Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        30. Hatay-Cilvegözü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        31. Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        32. İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
        33. Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        34. Samsun Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        35. Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        36. Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        37. Ankara Esenboğa Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Ankara
        38. Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü –Antalya
        39. İstanbul Atatürk Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – İstanbul
        40. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – İzmir
        41. Balıkesir-Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü –
Bandırma/Balıkesir
        42. Kocaeli-Derince Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Derince/Kocaeli –
        43. İstanbul-Pendik Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Pendik/İstanbul –
        44. Hatay-İskenderun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – İskenderun/Hatay
        45. Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Tekirdağ
        46. Samsun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Samsun
        47. Trabzon Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Trabzon
        48. Zonguldak Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Zonguldak
        49. Iğdır Dilucu Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Iğdır
        50. Edirne-İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – İpsala/Edirne

(IV) SAYILI LİSTE

        1. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Ankara
        2. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Adana
        3. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Söke/Aydın
        4. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Kastamonu
        5. Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Silifke/Mersin
        6. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Düzce
        7. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Bilecik
        8. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Elazığ
        9. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Sivas
        10. Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü- Ankara
        11. Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü- Karacabey/Bursa
        12. Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü- Edremit/Balıkesir
        13. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü- Ardahan
        14. Merkez İkmal Müdürlüğü-Ankara

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.